Follow by Email

fredag 15. mars 2013

Fått og lest høringsuttalelser ifm kongeørnprosjektet


Har i dag mottatt og lest høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Buskerud, Mattilsynet, Nes Jeger og fiskeforening, grunneiere, beitebrukere, Nes Vilt- og innlandsfiskenemnd, Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark og Norsk institutt for naturforskning- NINA.
Det er merkelig å se hva grunneiere, beitebrukere og jegere uttaler om konsekvensen av foring av kongeørn i forhold til hva forskning og Fylkesmannen i Buskerud sier.

Her er utdrag fra Fylkesmannen's uttalelser:
Det eneste som regulerer dette er etter mitt skjønn regelverk som sorterer under Mattilsynet og
omfatter type/bruk av åte (forskrift 27.oktober 2007) om animaliske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Fóring av vilt er således ikke regulert eller forbudt så lenge type fór/åte er forskriftsmessig. Det er i utgangspunktet derfor ingen forskjell på om fóringen gjelder rådyr, gulspurv, kongeørn eller andre arter.

Effekten av en enkelt fóringsplass antar jeg å ha svært liten eller ingen betydning på kongeørnbestanden samlet sett, og jeg kan derfor heller ikke se at slik fóring kan ha negativ betydning for beitedyr i området. For å unngå unødig konflikt vil det imidlertid kunne være hensiktsmessig at ev. fóring skjer på egnet lokalitet i utmark "innpå åsen"og avsluttes i god tid før sau slippes på innmarksbeite på våren.

Også interessant å se hva Norsk institutt for naturforskning- NINA sier:
Jeg kjenner ikke til noe dokumentasjon på at foring av kongeørn har påvirket småviltstammene. Det har vært drevet slik foring i mange år i hele Europa, og dette synes ikke å være noen aktuell problemstilling. Jeg tror tvert om at slik foring fører til mindre predasjon på småviltet, da ørnene ikke trenger å jakte når det har annen lett tilgjengelig føde. Det er dessuten en del av ørnenes biologi å streife omkring på utkikk etter døde dyr, som hjortevilt vinterstid. På samme måte har jeg ingen tro på at dette fører til økt skade på beitedyr i området. Jeg ser ingen grunn til å innføre spesielle restriksjoner for slike foringsplasser.

Hvis noen skulle ha interesse av å lese alle uttalelsene så er det bare å ta kontakt så kan dere få de tilsendt.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar