tirsdag 26. mars 2013

Ny dag i kongeørnskjulet

Satt sammen med Olav Golberg i skjulet i dag og hadde en kongeørn nede fra 0830 til ca. 0930. Den satt mesteparten på åte, så denne gangen ble det mest åtebilder, noe jeg ikke er så veldig begeistra for. Vi la åte rett nedenfor ene tørrgadden i håp om å få fluktbilder, men dette slo ikke an i dag. Vi observerte kun et par med ravn, de var ikke nedpå åte i det hele tatt, ingen kråker eller skjærer observert. Dette bekrefter at det jegere og grunneiere sier om dette prosjektet ikke stemmer. Denne ørna er i området uansett om vi forer eller ikke, og i dag slapp den å jakte på hare eller annet småvilt siden vi holdt den med mat. Legger ut noen bilder fra i dag:

Er ikke veldig begeistra for åtebilder, men legger ut noen alikevel.
Dette var det nærmeste ravnen var åta i dag
ØrneblikkPå tur opp i tørrgadden
lørdag 16. mars 2013

Reportasje i Hallingdølen 16. mars


Presisering av dagens artikkel i Hallingdølen


Det står at jeg påstår at vi ikke har foret med reveskrotter, vi har ikke foret med reveskrotter sesongen 2012/2013, men tidligere sesonger har vi foret med reveskrotter.
Tidligere reportasje sto det at vi har foret med matavfall fra storkjøkken, dette er ikke riktig. Vi har foret med følgende tidligere sesonger: Ihelkjørte dyr som rådyr, hjort og elg. Rødrev og en gang laks vi fikk fra en trailer som veltet på rv 7 samt reveskrotter. Vi kuttet ut reveskrotter da vi gjennom andre fikk vite at Mattilsynet hadde uttalt at det var forbudt.
Vil også nevne at vi har hatt viltkamera stående ute fra oktober til slutten av januar i år og all aktivitet og hvilket åte vi har brukt kan dokumenteres.

fredag 15. mars 2013

Fått og lest høringsuttalelser ifm kongeørnprosjektet


Har i dag mottatt og lest høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Buskerud, Mattilsynet, Nes Jeger og fiskeforening, grunneiere, beitebrukere, Nes Vilt- og innlandsfiskenemnd, Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark og Norsk institutt for naturforskning- NINA.
Det er merkelig å se hva grunneiere, beitebrukere og jegere uttaler om konsekvensen av foring av kongeørn i forhold til hva forskning og Fylkesmannen i Buskerud sier.

Her er utdrag fra Fylkesmannen's uttalelser:
Det eneste som regulerer dette er etter mitt skjønn regelverk som sorterer under Mattilsynet og
omfatter type/bruk av åte (forskrift 27.oktober 2007) om animaliske biprodukter som ikke er beregnet på konsum. Fóring av vilt er således ikke regulert eller forbudt så lenge type fór/åte er forskriftsmessig. Det er i utgangspunktet derfor ingen forskjell på om fóringen gjelder rådyr, gulspurv, kongeørn eller andre arter.

Effekten av en enkelt fóringsplass antar jeg å ha svært liten eller ingen betydning på kongeørnbestanden samlet sett, og jeg kan derfor heller ikke se at slik fóring kan ha negativ betydning for beitedyr i området. For å unngå unødig konflikt vil det imidlertid kunne være hensiktsmessig at ev. fóring skjer på egnet lokalitet i utmark "innpå åsen"og avsluttes i god tid før sau slippes på innmarksbeite på våren.

Også interessant å se hva Norsk institutt for naturforskning- NINA sier:
Jeg kjenner ikke til noe dokumentasjon på at foring av kongeørn har påvirket småviltstammene. Det har vært drevet slik foring i mange år i hele Europa, og dette synes ikke å være noen aktuell problemstilling. Jeg tror tvert om at slik foring fører til mindre predasjon på småviltet, da ørnene ikke trenger å jakte når det har annen lett tilgjengelig føde. Det er dessuten en del av ørnenes biologi å streife omkring på utkikk etter døde dyr, som hjortevilt vinterstid. På samme måte har jeg ingen tro på at dette fører til økt skade på beitedyr i området. Jeg ser ingen grunn til å innføre spesielle restriksjoner for slike foringsplasser.

Hvis noen skulle ha interesse av å lese alle uttalelsene så er det bare å ta kontakt så kan dere få de tilsendt.torsdag 14. mars 2013

Artikkel i lokalavisa Hallingdølen 13.mars 2013


Vil stoppe ørnefôring

A A A
Det er Nes kommune som tek avgjerda.

– Eg kjem til å leggje denne saka fram til avgjerd i teknisk utval, seier skogbrukssjef Jon Andreas Ask.

I 2009 gav Nes kommune løyve til å etablere ein fotoplass på kommunal grunn i Nes Austmark. Her er ørna fôra, og naturfotografar har fått rikeleg høve til å studere og fotografere den store rovfuglen på nært hald. Resultatet er vorte bra. Det er «skote» ei rekkje gode ørnebilete.
Reaksjonar
Men reaksjonane har ikkje late vente på seg. Beitebrukarane er kritiske. Dei vil ha slutt på fôringa. Det same vil jakt- og fiskeforeininga.

– På grunn av negative reaksjonar har me derfor gått breitt ut og bede om reaksjonar før det blir teke ei avgjerd, seier Ask.

– Me har også bede om innspel frå fylkesmannen og ein ørneforskar.
Fryktar fleire rovdyr
Beitebrukarane fryktar at fôringa vil føre til ein større konsentrasjon av rovdyr i området.

At reine hobby- og fritidsinteresser skal ha ein slik negativ verknad på beitenæringa er urimeleg, uttaler beitebrukarane i Nes Austmark. Dei viser til at det er dokumentert fleire rovdyrtap, også knytt til ørn.

Østsåsen grunneigarlag er avventande. Grunneigarane har ingen større innvendingar så lenge ikkje fôringa fører til auka bestand av rovvilt i området.
Politikarane avgjer
Mattilsynet har fått melding om at det er fôra med reveskrottar frå pelsdyrgardar og matavfall frå storkjøkken.

I uttalen til Nes kommune gjer Mattilsynet det klart at bruk av reveskrottar og kjøkkenavfall er brot på reglane i bioproduktforskrifta.

– Jaktinteressene meiner at ein i tillegg til å fôre ørn forar opp ramn og kråke, og at det kan gå utover småviltet, seier Ask.

– Kva landar kommunen på?

– Dette er eit positivt tiltak også, og det er bra at kommunen kan leggje til rette for forskjellige aktivitetar på eigedommen sin. Men det blir lagt opp til ei politisk behandling av denne saka fordi det blir ei avveging mellom ulike interesser, og avgjerda kjem i løpet av våren, seier Jon Andreas Ask.

Fikk brev fra kommunen ifm kongeørnprosjektet.

I midten av februar fikk vi brev fra skogbrukssjefen i Nes kommune. Det var kommet inn negative reaksjoner på foringsplassen av kongeørn som vi har drevet siden 2009. Vi fikk beskjed om at vi måtte gi en uttalse om prosjektet innen 1. mars. Andre som skulle gi slik uttalese var jegere, beitedyrnæringa og grunneiere. I uttalelsen presiserte vi at vi drev adskillig mindre aktivitet denne sesongen enn tidligere. Denne vintersesongen  har vi foret med 3 rådyr (ihelkjørte) 1 hjort (ihelkjørt) og to rødrever som vi fikk av en revejeger, og kun sittet der noen få ganger. Grunn til at aktiviteten har vært så liten er at vi via andre fikk vite at noen var veldig mot dette prosjektet, og som påstår at det blir mindre småvilt i området og at ørnene tar sauer, dette tok vi hensyn til. Iom at vi har foret så lite så har ikke plassen trukket til seg andre ørner enn de som har sitt territorie der og ville vært der uansett. Vår og andre sin påstand er at foringen vi driver med ikke reduserer eller tar mer sau enn om vi ikke hadde foret, heller at ørnene ikke trenger ta så mye småvilt/ sau iom at vi tilsammen har lagt ut ca. 150 kg kjøtt denne sesongen.